Menu Luk

KOMPETENCECENTER

Kommunikation er en rettighed

Alle har ret til at kunne udtrykke sig, så de kan sige hvad de vil, til hvem de vil, når de vil.
En del af skolens elever er udfordret af, at deres talesprog ikke slår til som kommunikationsform.
De har brug for alternative og supplerende kommunikationsformer for at kunne udtrykke sig så frit og selvstændigt, som muligt.

Hvad er ASK?

ASK er forkortelsen for Alternativ og Supplerende Kommunikation. ASK handler om alt det, der hjælper mennesker til at kommunikere og skabe fælles mening, når den ene part har svært ved at tale og/eller har vanskeligheder med at forstå talt sprog. Udtryksmulighederne er mange, fx mimik, kropssprog, tegn til tale, udpegningstavler, bøger med grafiske symboler, talemaskiner, iPads, eller computere med forskellige betjeningsmuligheder. Det er almindeligt, at den samme person bruger flere forskellige udtryksformer, derfor taler vi ofte om elevens ASK-løsning. I ASK-løsningen indgår både brugeren, hjælpemidlerne og omgivelserne.

Gode ASK-løsninger kommer ikke af sig selv

Hvis kommunikationshjælpemidler skal virke for eleverne, ved vi:

 • At omgivelserne skal være nysgerrige på hvem den enkelte elev er og hvad eleven har på hjerte.
 • At kommunikationshjælpemidlerne skal være ”skræddersyede” til den enkelte elev.
 • At hjælpemidlerne skal være tilgængelige.
 • At eleverne skal være i et miljø, der konstant – ofte livslangt – støtter op om brugen af hjælpemidlerne.
 • At arbejdet med kommunikationshjælpemidler er et tæt samarbejde mellem elev, nærpersoner, fagpersoner, samt af og til særligt indkaldte specialister.
 • At elevens nære netværk og fagpersoner skal have den nødvendige faglige og pædagogiske viden for at kunne støtte op om dagligbrug, indhold og videreudvikling af hjælpemidlet.
 • At det er vigtigt at dele viden i dagligdagen på tværs af de miljøer, hvor eleven færdes.
 • At det er vigtigt at overlevere viden om elevens kommunikation, kommunikationshjælpemidler og støttebehov ved de store overgange i livet, fx når eleven begynder og slutter sin STU. Uden den fornødne overlevering vil aktuelle udtryksmuligheder let gå tabt.

Kompetencecenter finder løsninger og deler viden

Maglemosens kompetencecenter har fokus på elever med komplekse kommunikationsbehov.
Kompetencecentret støtter op om:

 • Afdækning af ASK-muligheder til eleven.
 • Brug og videreudvikling af elevens ASK-løsning.
 • Formidling og dokumentation af elevens kommunikationsmåder og ASK-løsninger.
 • Samarbejde i elevens nære netværk omkring ASK-løsningen.
 • Overlevering af viden (med de nødvendige samtykker) i forbindelse med elevens overgange.
 • Samarbejde med børneskoler og voksentilbud, som eleverne kommer fra/skal videre til.
 • Kompetenceudvikling af skolens medarbejdere.
 • Eleven, det nære netværk og eksterne fagpersoner kan opsøge råd og vejledning omkring elevens kommunikationsløsninger under og efter elevens STU på Maglemosen.

Kompetencecentrets konkrete opgaver er bl.a.:

 • At støtte op om afdækning af kommunikationsmuligheder og potentialer hos den enkelte elev.
 • At vejlede indenfor den brede vifte af ASK-muligheder, medarbejderne og andre skal kende og kunne anvende, for at støtte op om den enkelte elev.
 • At støtte op om gruppeundervisning, der lægger vægt på samtale og erfaringer med brug af ASK-hjælpemidlerne.
 • At opbygge individuelle kommunikationsløsninger eller støttesystemer, der tager udgangspunkt i elevens ønsker, muligheder, behov og udviklingspotentiale. Det sker i samarbejde med medarbejderne, elevens pårørende andre netværkspersoner, nogle gange kommunikationscentre.
 • At have et bredt kendskab kommunikationsteknologi, da det ofte er relevant at inddrage teknologi i de kompenserende løsninger. Skolen inddrager og videreudvikler de kommunikationsløsninger, eleverne har med sig, når de starter på skolen, samt afprøver og udvikler nye muligheder efter behov.
 • At yde sidemandsoplæring og afholde workshops efter behov.
 • At deltage efter behov i elevkonferencer, netværksmøder eller andet, hvor kommunikation/kommunikationsteknologi er på dagsordenen.
 • At være tilgængelig for forældre, pårørende og andre i elevens netværk, der har brug for en snak om muligheder og erfaringer omkring elevens kommunikation.

Kompetencecentrets mulige fremtidsplaner:

 • Workshops for elever og deres netværk, med mulighed for supervision, sparring, tekniske tips og netværksdannelse på tværs.
 • ”Efterværnspakker” der kan tilkøbes, så kompetencecentret følger op på overleveringen efter en elevs overgang fra endt STU, fx 3, 6 og 12 måneder efter.
 • Kurser med teknisk og pædagogisk indhold i kommunikationsprogrammer/apps, som eleverne bruger.