Terapien

Fysio- og ergoterapi på UUC Maglemosen

Terapien på UUC Maglemosen er et dynamisk team bestående af fem fysioterapeuter og to ergoterapeuter.

I terapien lægges stor vægt på elevens/brugerens individuelle ressourcer og fysiske formåen og den terapeutiske intervention tilrettelægges nøje herefter.
Terapeuterne arbejder tæt sammen med de øvrige faggrupper på Maglemosen, for at nå hele vejen omkring den enkelte elev/bruger og imødekomme de behov der kan opstå i tiden på Maglemosen.
I terapien arbejdes der primært med individuelle behandlinger, men der afholdes også træningshold på tværs af klasser, heriblandt balancehold, udendørshold, sansehold samt neurodynamikhold.

For at modtage individuel fysio- eller ergoterapeutisk behandling, skal dette bevilliges af elevens/brugerens praktiserende læge eller hjemkommune (se nedenstående beskrivelse for nærmere information).

Fysioterapi på UUC Maglemosen
For at modtage individuel fysioterapeutisk behandling på UUC Maglemosen, skal eleven/brugeren bevilliges dette gennem Sundhedsloven eller Serviceloven.

Ved henvisning gennem Sundhedsloven bevilliges eleven/brugeren vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedslovens §140, stk. A.
Vederlagsfri fysioterapi bevilliges til særlige diagnosegrupper, hvilket praktiserende læge kan oplyse om.
Elevens/brugerens forældre/værge skal kontakte elevens/brugerens praktiserende læge mhp. denne henvisning. Når lægen har lavet en henvisning, skal forældre/værge tage kontakt til terapien og oplyse herom. Hjemkommunen kontaktes herefter af UUC Maglemosen og oplyser om henvisningen, hvorefter den fysioterapeutiske intervention opstartes hurtigst muligt.

Ved henvisning gennem Serviceloven bevilliges eleven/brugeren vedligeholdende fysioterapi efter Servicelovens §44 (under 18 år) eller §86 stk. 2 (over 18 år).
Vedligeholdende træning kan bevilliges hvis eleven/brugeren har nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne, som kan afhjælpes ved fysioterapeutisk træning.
Det er i første instans elevens /brugerens forældre/værge der skal ansøge om fysioterapi hos sagsbehandleren, herefter vil terapien tage over og have direkte kontakt med sagsbehandleren. Når hjemkommunen har bevilliget træning, opstartes den fysioterapeutiske intervention hurtigst muligt.


Kvalitetsstandard Ballerup Kommunes fysioterapi ved UUC Maglemosen