Menu Luk

PÆDAGOGIK

På UUC- Maglemosen arbejder vi målrettet på at skabe sammenhængskraft imellem kerneopgaven og samarbejdet både vertikalt og horisontalt i organisationen. De pædagogiske medarbejderes vigtigste opgave er, at folde elevernes kompetencer ud, udvikle nye og/eller vedligeholde elevernes kompetencer, samt at yde støtte og omsorg. UUC- Maglemosen er organiseret i 3 linjer, som hver især er specialiseret inden for et område:

Grøn: Linjen er målrettet unge, som har brug for en struktureret og visualiseret hverdag, der tages bl.a. udgangspunkt i TEACCH.  Nogle elever har en gennemgribende udviklingsforstyrrelse Autisme og eller en opmærksomhedsforstyrrelse, ADHD, men der er også elever med andre diagnoser, eller elever der ikke er diagnosticeret. Mange elever har desuden andre psykiske eller adfærdsmæssige vanskeligheder, samt sensoriske forstyrrelser.

Blå: Linjen er målrettet unge, som har kommunikationsudfordringer af forskellig karakter, og som dermed har behov for pædagogisk indsats omkring deres kommunikation. Der arbejdes både med højteknologiske og lav teknologiske kommunikationshjælpemidler eks. Roll Talk, Tobii og Go-Talk-Now.  Endvidere har mange af eleverne sensoriske udfordringer.

Gul: Linjen er målrettet unge, hvis hovedfokus er en tilknytning til arbejdsmarkedet efter endt STU. Dette forstås i en meget bred forstand, fra at blive ansat på det ordinære arbejdsmarked på næsten ordinære vilkår, til en støttet aktivitet eller beskæftigelse i nogle få timer ugentligt. Det er ikke målet, at eleven skal kunne være selvforsørgende gennem arbejdet, men at eleven skal have et indhold i hverdagen gennem tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Vi har i alle grupper særligt fokus på at udvikle en så høj grad af selvstændighed inden for det sproglige, det sociale, det praktiske samt det adfærdsmæssige område, som gør det muligt for eleven, at begå sig på skolen og i det omkringliggende miljø. Derudover arbejder vi med, at eleverne støttes i udviklingen af deres færdigheder og funktioner således, at den enkelte kan indgå i hverdagens mange praktiske gøremål. I daglig tale KEL = Kompetent i Eget Liv.

Eleverne skal mødes med en tilgang, der tager højde for det særlige handicap, og som respekterer de kommunikative udfordringer, og den sociale og adfærdsmæssige forstyrrelse. De fleste af vores elever har brug for henholdsvis fælles eller individuelle tilrettelagte støttesystemer i hverdagen; for derigennem at kunne danne sig et overblik af hverdagen, i forhold til løsning af opgaver, eller til at indgå i kommunikation med omgivelserne, eller til forståelse af sociale sammenhænge, samt at holde fokus på deres opgaver, som til sammen skaber muligheden for til at udvikle handlemuligheder på det praktiske, det kommunikative og det sociale område.

Afsættet for den socialpædagogiske rolle i hverdagen er derfor, at være guide, lærer, træner og spænder fra at give den fornødne støtte i form af fysisk hjælp og verbal støtte til at være rådgivende, og vejledende over for eleverne i forhold til hverdagens mange praktiske gøremål. Den social pædagogiske støtte omfatter også indlæring, udvikling samt vedligeholdelse af den enkelte elevs færdigheder og funktioner i forhold til daglige færdigheder, samt omsorg og støtte til udvikling af egne ressourcer, herunder muligheden for at kommunikere og indgå i sociale fællesskaber med andre.