Menu Luk

UUC MAGLEMOSENS FIRE LINJER

Pædagogiske tilgange Der arbejdes ud fra flere forskellige specialpædagogiske tilgange, der har til formål at skabe de bedst mulige rammer for elevens personlige, faglige og sociale udvikling, fx neuropædagogik, samt en struktureret og visuel tilgang. På Blå Linje har vi særligt fokus på det relationelle, så vi kan hjælpe eleverne med at tolke deres udspil og skabe rum for læring.

De fysiske rammer En del af eleverne profiterer af at blive skærmet fra ydre stimuli, så de fysiske rammer tilbyder mulighed for solistrum og rammer med begrænsede stimuli.

Sensoriske og fysiske aktiviteter Et flertal af eleverne på denne linje har i nogen eller større grad sanseforstyrrelser. Derfor tilbydes forskellige former for målrettet sansestimuli; så som kugledyne/vest, trykmassage, gynge, trampolin, massage, sansekasser m.m. Der arbejdes også med motoriske aktiviteter, så eleverne kan styrke deres fysik, motorik og velvære. Der er et tæt samarbejde med skolens fysio- og ergoterapeuter, ligesom flere elever deltager i holdtræning.

Kommunikation Det er et mål, at alle elever i Blå Linje skal have et kommunikationspas, da størstedelen af eleverne har begrænset eller intet verbalsprog. Alle eleverne har brug for kommunikativ støtte i form af; modellering i PODD-systemet, opsætning/udvikling af high-tech kommunikationshjælpemidler, Tegn Til Tale, konkreter, aflæsning af kropssprog, lyde og mimik. Vi understøtter brugen af de kommunikationssystemer, eleverne har med sig, når de starter på Maglemosen, og supplerer med nye tiltag, hvis det skønnes relevant. På individuelt niveau opsættes og udvikles personlige kommunikationshjælpemidler i samråd med eleverne og deres netværk. På gruppeniveau opbygges udtryksmuligheder omkring en fælles aktivitet, fx morgensamling, hvor der bl.a. anvendes PODD-inspirerede bøger og sider, så eleverne har et fælles udgangspunkt i forhold til den aktuelle aktivitet. 

Kompetent i eget liv I hverdagen arbejdes der med, at eleverne skal blive så selvhjulpne og selvstændige som muligt i tæt guidning fra medarbejderne. Eleverne øver sig i at blive bedre til at træffe valg og indgå i forskellige sociale sammenhænge.

Almindelig Daglig Levevis Der fokuseres på at strukturere en hverdag, hvor eleverne støttes i selvstændigt at klare så mange af de praktiske gøremål som muligt, vedrørende spisning, madlavning og indkøb. Der trænes desuden elementer ift. personlig hygiejne, fx rul på briks, strække/bøje arme i forbindelse med tøjskift, samt bede om hjælp i disse situationer.

Faglige emner I de Blå grupper arbejdes der med forskellige faglige emner – individuelt eller i mindre grupper med henblik på vedligeholdelse og udvikling af færdigheder og kompetencer i forhold til fx kommunikation, matematisk opmærksomhed, samfundsmæssige forhold mm. Undervisningen planlægges i samarbejde med skolens lærere.

Praktik Så vidt muligt tilbydes eleverne på Blå Linje forskellige praktikforløb af 2-3 dages varighed med ledsagelse fra Maglemosen. Formålet er at afklare, hvilket Samværs- og Aktivitetstilbud der bedst imødekommer den unges behov og ønsker. For elever der ikke kan håndtere et miljøskift, er det personalet, der i samarbejde med de pårørende, besøger dagtilbud, som skønnes relevante ift. elevens behov.

Pædagogiske tilgange

Vi arbejder med en struktureret og visuel tilgang med udgangspunkt i neuro- og rogivende pædagogik, TEACCH, de 10 H’er og sociale historier. Den enkelte elev har en fast dagsstruktur og benytter visuel støtte i form af tekst, fotos, billedsymboler eller konkreter til at skabe en tydelig struktur og til konkretisering og organisering af skoledagens undervisning og opgaver.

De fysiske rammer

Eleverne på Grøn Linje er karakteriseret ved, at de alle har behov for hjælp til at forstå deres omgivelser, ligesom de har brug for ro og struktur i dagligdagen. Elever, der har særligt behov for ro, kan få deres egen afskærmede arbejdsplads eller deres eget rum, der kan benyttes i løbet af dagen.

Sensoriske aktiviteter

Der tilbydes sensoriske aktiviteter for at stimulere elevernes tolerancetærskel, vågenhed og evne til at fastholde opmærksomhed. Her benyttes sanserum, lysterapi, musik og massage. Endvidere kan eleverne ved behov benytte kuglevest/-dyne og Protac-stol.

Fysiske aktiviteter

Der tilbydes fysiske aktiviteter, hvor eleverne kan styrke deres fysik og velvære, fx via holdtræning med skolens fysioterapeuter, øvelser i gymnastiksalen, gå- og cykelture i nærområdet samt svømning og crossfit.

Kommunikation

En del af eleverne har begrænset verbalt sprog. Vi understøtter brugen af de kommunikationssystemer, eleverne har med sig, når de starter, og supplerer med nye tiltag, hvis det skønnes relevant. Der anvendes alternativ supplerende kommunikation fx i form af; modellering i PODD-systemet, opsætning/udvikling af high-tech kommunikationshjælpemidler, Tegn Til Tale og konkreter. Til elever, for hvem det er relevant, laves personlige kommunikationspas.

Kompetent i eget liv

I hverdagen arbejdes der med, at eleverne skal udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer, så de bliver så selvhjulpne og selvstændige som muligt.

Der skabes et miljø omkring dem, hvor de kan øve sig i at færdes på egen hånd, tage selvstændige initiativer, bede om hjælp og sige til og fra.

Almindelig Daglig Levevis

Eleverne øver sig i at blive så selvstændige som muligt i udførelse af hverdagsaktiviteter så som; indkøb, madlavning, rengøring, personlig hygiejne, digital forståelse mv. Vi tager udgangspunkt i elevernes interesser og anvender disse som motivationsfaktor til selvstændig løsning af praktiske opgaver.

Skolefaglige emner

Vi arbejder med emner, som indeholder forskellige skolefaglige elementer. Undervisningen tilrettelægges individuelt eller i mindre grupper med henblik på vedligeholdelse og udvikling af faglige færdigheder i fx dansk, engelsk, matematikforståelse og samfundsmæssige forhold. Undervisningen planlægges i samarbejde med skolens lærere.

Praktik

For mange af eleverne på Grøn Linje er det nødvendigt med et særligt tilrettelagt praktikforløb, idet de ofte har behov for at have en kendt person med i opstarten eller i hele forløbet. Praktikkens varighed og udformning tager således udgangspunkt i den enkelte unges muligheder og behov og foregår oftest på det beskyttede arbejdsmarked.

  Pædagogiske tilgange

Der arbejdes ud fra flere forskellige specialpædagogiske tilgange, der har til formål at skabe de bedst mulige rammer, så eleven kan realisere sit potentiale. Blandt andet benyttes neuro- og rogivende pædagogik samt en struktureret og visuel tilgang. Hver enkelt elev har en fast dagsstruktur og benytter visuel støtte i form af tekst/fotos/billedsymboler til at skabe en tydelig struktur.

Fysiske aktiviteter

Eleverne har mulighed for at træne og udvikle deres fysik via en bred vifte af bevægeaktiviteter, fx holdtræning ved skolens fysioterapeuter, boldspil, crossfit og svømning.

Kommunikation

Mange af eleverne har verbalt sprog, men en del har kommunikative udfordringer, hvor talesproget ikke slår til som eneste kommunikationsform. Disse elever understøttes i brugen af alternativ supplerende kommunikation. Vi understøtter brugen af de kommunikationssystemer, eleverne har med sig, når de starter, og supplerer med nye tiltag, for hvem det er relevant. Der anvendes fx high-tech kommunikationshjælpemidler, PODD bøger og Tegn Til Tale.

Kompetent i eget liv

Eleverne arbejder med at udvikle deres sociale, personlige og faglige kompetencer med henblik på, at blive så selvhjulpne og selvstændige som muligt.

Eleverne lærer at tage selvstændige initiativer, sige til og fra, give udtryk for deres ønsker og holdninger og foretage valg.

I grupperne arbejdes der med at styrke elevernes motivation, selvbestemmelse og forståelse for generelle sociale spilleregler.

Almindelig Daglig Livsførelse

Arbejdet omhandler personlige mål, som fx at blive klar til at flytte hjemmefra. Der arbejdes derfor med botræning i form af praktiske færdigheder så som; pengeforståelse, indkøb, madlavning, rengøring, tøjvask, selvtransport, MobilePay, e-Boks samt digital dannelse. 

Skolefaglige emner

Vi arbejder med emner, som indeholder forskellige skolefaglige elementer. Undervisningen tilrettelægges individuelt eller i mindre grupper med henblik på vedligeholdelse og udvikling af faglige færdigheder i fx dansk, engelsk, matematik og samfundsmæssige forhold. Undervisningen planlægges i samarbejde med skolens lærere.

Eleverne har desuden mulighed for at lære at bruge apps/mobil/computer, så de kan blive så selvstændige som muligt i deres voksenliv.

Struktur og forudsigelighed

I en af grupperne er der plads til elever, der har særligt behov for hjælp til at forstå deres omgivelser, og som har brug for ro og struktur i dagligdagen. Her arbejdes ud fra et pædagogisk perspektiv fx via TEACCH, de 10 H’er og visuel støtte til konkretisering og organisering af skoledagens undervisning og opgaver.

Praktik

Alle elever på Gul Linje skal i løbet af deres stu i eksterne praktikforløb for at blive afklarede i forhold til kommende beskæftigelse. Eleverne tilbydes praktik, der tager udgangspunkt i elevens interesser og behov for støtte. Nogle afprøver beskyttet beskæftigelse/samværs- og aktivitetstilbud og andre kommer i praktik på det ordinære arbejdsmarked, i det omfang de magter det.

På Maglemosen kan man komme i interne praktikker, hvor de praktiske og beskæftigelsesrelaterede aktiviteter trænes. Eleverne har, alt efter interesse, mulighed for at arbejde i produktionskøkkenet, pedelleriet eller i skolens reception.

Hvid Linje henvender sig til unge mennesker med forskellige multiple, fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Vores aktiviteter omhandler kommunikation, musik, bevægelse, fællesskaber og ungdomsliv. Der er grupper med fokus på alternativ supplerende kommunikation, grupper hvor struktur og visuel tilgang præger de pædagogiske aktiviteter, samt grupper der har fokus på bevægelse og kreativitet.

For alle vores borgere gælder, at de har behov for støtte i form af omsorg og pleje samt et trygt og roligt miljø.

Pædagogiske tilgange

Der arbejdes ud fra flere forskellige specialpædagogiske tilgange, der har til formål at skabe de bedst mulige rammer for udvikling af borgernes potentialer, herunder neuropædagogik og rogivende pædagogik.

Struktur og forudsigelighed

I to af grupperne er der plads til borgere, der har særligt behov for hjælp til at forstå deres omgivelser, og som har brug for ro og struktur i dagligdagen. Her arbejdes ud fra et pædagogisk perspektiv på struktur og forudsigelighed fx via TEACCH, de 10 H’er og visuel støtte til konkretisering og organisering af dagens opgaver og aktiviteter.

Kommunikation

En del af borgerne har kommunikative udfordringer, og disse understøttes i brugen af alternativ supplerende kommunikation; fx via modellering i PODD-systemet, opsætning/udvikling af high-tech kommunikationshjælpemidler, Tegn Til Tale, konkreter, aflæsning af kropssprog, lyde og mimik.

Fysiske aktiviteter

Der tilbydes fysiske aktiviteter, hvor borgerne kan styrke deres fysik og velvære, fx via holdtræning ved skolens fysioterapeuter, øvelser i gymnastiksalen, gå- og cykelture i nærområdet, crossfit og svømning.

Sensoriske aktiviteter 

De borgere der har behov, tilbydes forskellige former for målrettet sansestimuli; så som sanserum, kugledyne/vest, trykmassage, gynge, massage m.m.

Fællesskab

Borgerne kan deltage i mange forskellige fællesarrangementer i samarbejde med Maglemosens stu-del; fx gallafest, diskofest, Halloween, filmdag, karneval, temauger, musik og sang mv. Der tages udgangspunkt i borgernes interesser i et socialt fællesskab med åbenhed og humor.

Kompetent i eget liv                                               

Der arbejdes videre med aktivister og emner, som den unge kender fra sit stu forløb, da vi mener, at uddannelse er en livslang proces. Der er fokus på, at borgerne udvikler sociale og personlige kompetencer med henblik på, at blive så selvhjulpne og selvstændige som muligt. Der arbejdes bl.a. med; at tage selvstændige initiativer, sige til og fra, give udtryk for ønsker og holdninger og foretage valg.

Almindelig Daglig levevis                                                                                                                         Hvad enten man har sin egen bolig eller er på vej til at flytte hjemmefra, trænes praktiske færdigheder så som; pengeforståelse, indkøb, madlavning, oprydning, rengøring, digital dannelse via mobiltelefon, iPad og sociale medier.