Menu Luk

Hvid linje

Hvid linjerne er en blanding af §103 og §104

Målgruppebeskrivelse til § 104 tilbud

Kommunikations- og sansegruppen

Kommunikations- og sansegruppen er et højt specialiseret tilbud for bruger med forskellige multiple, fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. De fleste er kørestolsbrugere, men vi har også enkelte med gang funktion. For alle Brugerne gælder, at de har et udpræget behov for omsorg og pleje samt et trygt og roligt miljø. Brugerne har behov for hjælp til alle daglige gøremål, herunder spisning samt personlig pleje.

Derudover har vi fokus på den enkeltes Alternative og Supplerende Kommunikation (ASK).

Vi arbejder med at videreudvikle de unges kommunikation, at stabilisere sanseapparatet samt træne og vedligeholde deres fysiske mobilitet at ”de unge opnår så stor selvhjulpen hed, selvstændighed og medbestemmelse i eget liv, som muligt”.

I dagligdagen tilbydes målrettet sansestimuli, med det sigte at opnå en hensigtsmæssig arousel (vågenhed og koncentration), hvilket er grundlag for alt aktivitet.

Vi arbejder med Alternativ Supplerende Kommunikation på forskellige niveauer: Hightech løsninger, såsom talemaskiner (Roll-talk, Surface og Tobii) og IPad/android baserede programmer (GO TALK NOW m.fl.), men også Low-Tech løsninger såsom PODD (Pragmatisk Organiseret Dynamiske Displays)

Derudover er der et meget aktivt udendørs miljø med faciliteter som også kan anvendes af kørestolsbrugere.

Der er fælles aktiviteter; film, musik, lydbøger mm. Af andre aktiviteter, som tilbydes i løbet af en dag, er fælles morgensamling med musik og sang, hånd/fodbad, gåture, aktiviteter i sanserum.

Derudover fokuserer vi på, at skabe et fællesskab på tværs af grupperne, så brugerne kan skabe og opretholde relationer og spejle sig i andre mennesker med forskellige udfordringer og handicap. Brugerne mødes omkring musik arrangementer, mandagssamling, fredagscaféer og musik i salen. Der vil blive tilbudt kulturelle aktiviteter/oplevelser og vi deltager også på forskellige musikfestivaler.

Vi tager udgangspunkt i brugernes nærmiljø, ved at opfordre og støtte brugerne i at fortælle hvad de oplever i deres dagligdag, for derigennem at skabe et fælles tredje.

Personale: personalegruppen består af pædagoger, SOSU assistent og medhjælpere. Skolens kommunikationsvejleder kan indgå i forhold til rådgivning og sparring om kommunikationshjælpemidler. Der vil være mulighed for at få bevilget fysio- eller ergoterapi qua service- eller sundhedslovens bestemmelser.

Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 og § 104

UUC-Maglemosen har nu mulighed for at tilbyde beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 og § 104.

Formål

 • At skabe mulighed for at unge med et større støttebehov kan få mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet
 • At få mulighed for meningsfuld beskæftigelse eller interessante aktiviteter i dagligdagen
 • Den beskyttede beskæftigelse indeholder en arbejds- eller aktivitetsmæssig del og en social del.

Der er pædagoger til rådighed igennem hele dagen, som yder støtte til:

 • at kunne fungere på det sociale og arbejdsmæssige plan
 • at udarbejde vejledninger
 • at strukturere og tilrettelægge den enkeltes arbejde/aktiviteter
 • at strukturere og tilrettelægge den enkeltes dag
 • at yde støtte og vejledning, hvis den enkelte har behov for det
 • at have kontakt til netværk

Lovgrundlaget:

 • 103. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.
 • 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.